شمس الله پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
مجازات معلق شده
در چه شرایطی می توان مجازات معلق شده را از حالت تعلیق درآورد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • حامد پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی در صورتی که محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به این مجازات ها را نداشته باشد: 1-محکومیت قطعی به حد 2-محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو 3-محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال 4-محکومیت قطعی به حبس بیش لز یک سال در جرایم عمدی 5-سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات 6-دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >